2020.07.23 – 24 – ගුරු උපදේශක පුහුණුව  
2020.07.30 – 31 – ගුරු උපදේශක පුහුණුව  

 

ඔබේ ගැටලුව අපෙන් විමසන්න. 

.

 

ඉක්මන් සබැදි

var audio = document.getElementById(“myaudio”);
audio.volume = 0.2;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Select Language