E-Learning Materials

× திடப்பொருட்களின் மேற்பரப்பு பகுதி திடப்பொருட்களின் அளவு முக்கோணங்கள் பித்தகோரஸ் ’தேற்றம் சுற்றளவு கார்ட்டீசியன் விமானம்